Date: 2017-06-16 08:34 pm (UTC)
ukurainajin: (0)
From: [personal profile] ukurainajin
Та що тут думати. Як схочете, можемо сходити пива попити нашими реальними фейсами. Нас же об'єднує не сайт знайомств, тож чи не велике діло — просто зустрітися потеревенити за кухлем. Розчарування не має бути в принципі. А якби мені було важливо сказати, хто я… Ну нащо і кому це може бути потрібно?! Я от колись їздив до Москви з метою знайомства наживо з двома своїми кланами «Лінійки». Так одну кланлідершу досі знаю лише за ніком, бо вона так воліла, і це не заважало спілкуватися. Всі нормальні люди нормально сприймають саме аватарку та думки.
Є таки плюси у анонімності. Можна інколи собі дозволити щось, але для мене репутація у віртуалі давно нічим не відрізняється від загальної, тож тут, радше, давня звичка. Трохи лякає, коли ти за мить можеш стати відомим по всьому світу.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

germes21: (Default)
germes21

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718 19 20 21
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 02:24 am
Powered by Dreamwidth Studios