Date: 2017-06-18 10:27 pm (UTC)
atejist: (Default)
From: [personal profile] atejist
Вибачте, але блядь без мата про це нахуй говорити неможливо. Першим номером спливає в пам'яті історія з міністром культури Нищуком. Якщо хто не в темі - ватні ЗМІ маніпулятивно подали інфу про сказане ним, у результаті з заголовку випливав висновок прямо протилежний твердженню Нищука. Ватники розвонялися про те, що Нищук - фашЬІст, а наші довбоєбічеські патріоти масово кинулися захищати Нищука й доводити його буцімто правоту. Оскільки при цьому вони не здогадалися читати далі заголовка, по суті вийшло, що намагалися довести вони прямо протилежне сказаному Нищуком. (Там про гени жителів Донбасу мова, якщо хто зовсім-зовсім не в темі. Нищук сказав, що гени зовсім ні до чого - проблема виникла внаслідок масових депортацій, котрі були частиною радянської політики.)

І ще асоціативно загадав Футбол-24, котрий я читав кілька років - і зрештою відписався якраз через такі пиздуваті заголовки...

В певному сенсі "лідером" за згадуванням у маніпулятивних заголовках є Надя Савченко. Присвячені їй замітки найчастіше мають заголовок, котрий іде в розріз із "тілом" (будь то текстова новина, цитата чи відео). Само собою, в усіх випадках маніпуляції заголовок має негативний контекст.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

germes21: (Default)
germes21

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718 19 20 21
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 02:14 am
Powered by Dreamwidth Studios